Категория:

Քաշաթաղ

Քաշաթաղ - әйтелешләргә язылу

 • Անի әйтелеше
  Անի [hy]
 • Վան әйтелеше
  Վան [hy]
 • Քաշունիք әйтелеше
  Քաշունիք [hy]
 • Մուշ әйтелеше
  Մուշ [hy]
 • Ուրմիա әйтелеше
  Ուրմիա [hy]
 • Զորախաչ әйтелеше
  Զորախաչ [hy]
 • Վարդանանց әйтелеше
  Վարդանանց [hy]
 • Մեղրաշեն әйтелеше
  Մեղրաշեն [hy]
 • Ալաշկերտ әйтелеше
  Ալաշկերտ [hy]
 • Մարտիրոս әйтелеше
  Մարտիրոս [hy]
 • Այգեհովիտ әйтелеше
  Այգեհովիտ [hy]
 • Գետամեջ әйтелеше
  Գետամեջ [hy]
 • Լճաշեն әйтелеше
  Լճաշեն [hy]
 • «Աղաձոր» әйтелешен яздыру Աղաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղանուս» әйтелешен яздыру Աղանուս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղավնատուն» әйтелешен яздыру Աղավնատուն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղավնո» әйтелешен яздыру Աղավնո [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Աղբրաձոր» әйтелешен яздыру Աղբրաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ամիրյան» әйтелешен яздыру Ամիրյան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ամուտեղ» әйтелешен яздыру Ամուտեղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Այգեկ» әйтелешен яздыру Այգեկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Անտառամեջ» әйтелешен яздыру Անտառամեջ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ապարան» әйтелешен яздыру Ապարան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արախիշ» әйтелешен яздыру Արախիշ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արծվաշեն» әйтелешен яздыру Արծվաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արջաձոր» әйтелешен яздыру Արջաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արվական» әйтелешен яздыру Արվական [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արտաշավի» әйтелешен яздыру Արտաշավի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Արցախամայր» әйтелешен яздыру Արցախամայր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բազմատուս» әйтелешен яздыру Բազմատուս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերդիկ» әйтелешен яздыру Բերդիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Բերձոր» әйтелешен яздыру Բերձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գահանիստ» әйтелешен яздыру Գահանիստ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գանձա» әйтелешен яздыру Գանձա [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գետափ» әйтелешен яздыру Գետափ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գիհուտ» әйтелешен яздыру Գիհուտ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Գողթանիկ» әйтелешен яздыру Գողթանիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Դիցմայրի» әйтелешен яздыру Դիցմայրի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Դրախտաձոր» әйтелешен яздыру Դրախտաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Եզնագոմեր» әйтелешен яздыру Եզնագոմեր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Երիցվանք» әйтелешен яздыру Երիցվանք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Թովմասար» әйтелешен яздыру Թովմասար [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Իշխանաձոր» әйтелешен яздыру Իշխանաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խաչգետիկ» әйтелешен яздыру Խաչգետիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Խաչին Տափ» әйтелешен яздыру Խաչին Տափ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ծաղկաբերդ» әйтелешен яздыру Ծաղկաբերդ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ծիծեռնավանք» әйтелешен яздыру Ծիծեռնավանք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ծոպաաձոր» әйтелешен яздыру Ծոպաաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կերեն» әйтелешен яздыру Կերեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կովսական» әйтелешен яздыру Կովսական [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կումայրի» әйтелешен яздыру Կումայրի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Կրմեն» әйтелешен яздыру Կրմեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հալե» әйтелешен яздыру Հալե [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հակ» әйтелешен яздыру Հակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հակարի» әйтелешен яздыру Հակարի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հայթաղ» әйтелешен яздыру Հայթաղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հայկազյան» әйтелешен яздыру Հայկազյան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հարար» әйтелешен яздыру Հարար [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հերիկ» әйтелешен яздыру Հերիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հիմնաշեն» әйтелешен яздыру Հիմնաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Հոչանց» әйтелешен яздыру Հոչանց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ձորափ» әйтелешен яздыру Ձորափ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ղազարապատ» әйтелешен яздыру Ղազարապատ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մամարք» әйтелешен яздыру Մամարք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարատուկ» әйтелешен яздыру Մարատուկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարգի» әйтелешен яздыру Մարգի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մարտունաշեն» әйтелешен яздыру Մարտունաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մելիքաշեն» әйтелешен яздыру Մելիքաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մեղվաձոր» әйтелешен яздыру Մեղվաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Միջնավան» әйтелешен яздыру Միջնավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Միրիկ» әйтелешен яздыру Միրիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մխանց» әйтелешен яздыру Մխանց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մշենի» әйтелешен яздыру Մշենի [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մոշաթաղ» әйтелешен яздыру Մոշաթաղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մովսեսաշեն» әйтелешен яздыру Մովսեսաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Մորաջուր» әйтелешен яздыру Մորաջուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ներքին Սուս» әйтелешен яздыру Ներքին Սուս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Նորաշենիկ» әйтелешен яздыру Նորաշենիկ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Շիրակ» әйтелешен яздыру Շիրակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ուխտաձոր» әйтелешен яздыру Ուխտաձոր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ուռեկան» әйтелешен яздыру Ուռեկան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Չորմանք» әйтелешен яздыру Չորմանք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Ջանֆիդա» әйтелешен яздыру Ջանֆիդա [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սարատակ» әйтелешен яздыру Սարատակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սոնասար» әйтелешен яздыру Սոնասար [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սուարաս» әйтелешен яздыру Սուարաս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սուս» әйтелешен яздыру Սուս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Սպիտակաջուր» әйтелешен яздыру Սպիտակաջուր [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վազգենաշեն» әйтелешен яздыру Վազգենաշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վակունիս» әйтелешен яздыру Վակունիս [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վաղազին» әйтелешен яздыру Վաղազին [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վարդաբաց» әйтелешен яздыру Վարդաբաց [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վերին Քաշունիք» әйтелешен яздыру Վերին Քաշունիք [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վերիշեն» әйтелешен яздыру Վերիշեն [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Վուրգավան» әйтелешен яздыру Վուրգավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Տանձուտ» әйтелешен яздыру Տանձուտ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Տիգրանավան» әйтелешен яздыру Տիգրանավան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Փակահան» әйтелешен яздыру Փակահան [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քաշաթաղ» әйтелешен яздыру Քաշաթաղ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган
 • «Քարաբակ» әйтелешен яздыру Քարաբակ [hy] Әйтелеше әлегә яздырылмаган